Toppmeny

Seminar for brukerrepresentanter

Sarkomer deltok på seminar for brukerrepresentanter på Holmen Fjordhotell i Asker 21. – 23. september. Kreftforeningen arrangerte seminaret. Temaet var rehabilitering og samhandling i lys av samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen innebærer blant annet å flytte mye av helsetilbudet til kreftpasientene nærmere der de bor.

Lurer du på hva samhandlingsreformen er, kan du starte her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kampanjer/samhandling/om-samhandlingsreformen/samhandlingsreformen-i-kortversjon.html?id=650137

En brukerrepresentant representer brukerne av helsetilbudene i de forskjellige helseforetakene. En brukerrepresentant er derfor noe annet enn en likemann eller en representant for en spesifikk diagnose. Representantene skal være «vaktbikkjer» og påse at blant annet rehabiliteringstilbudet i kommunen og helseforetakene er godt nok. De sitter som oftest i råd i kommunen, ved sykehus eller i helseforetakene.

Første dag av konferansen:

Organisering av rehabilitering var første tema. En representant fra Helsedirektoratet var til stede og holdt foredrag. Rehabilitering gjøres av spesialist, kommune eller NAV. Lovgrunnlaget er Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (ny), Spesialisthelsetjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovene skal legge til rette for at kreftpasienter også skal få rehabilitering.

Rehabilitering er definert av Helsedirektorat slik: «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukernes egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet»

Pasient- og brukermedvirkning i forhold til rehabilitering defineres av Helsedirektoratet slik;

«Kommunene og det regionale helseforetaket skal sørge for at den enkelte pasient og bruker kan medvirke ved gjennomføringen av eget habiliterings- og rehabiliteringstilbud jf. Pasient- og bruker- rettighetsloven § 3-1. Med gjennomføring menes planlegging, utvikling, og utøving og evaluering.»

Kommunen skal ha ansvar for og sørge for;

«At re/habiliteringstilbudet gis uavhengig av pasientens /brukernes boform. Helse- og omsorgstjenesten skal samarbeide med andre etater.»

Spesialisthelsetjeneste (sykehus med fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l) har ansvar for oppgaver som krever spesialisert tilrettelegging: trening og oppfølging av funksjon og ulike individuelle ferdigheter, intensiv trening, tilrettelagt opplæring med tilrettelagte rammebetingelser.

Lurer du på hvordan spesialisthelsetjenesten er bygd opp?

Les her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/nokkeltall-og-fakta—ny/slik–er-spesialisthelsetjenesten-bygd-o.html?id=528748

Samhandlingen er en forutsetning for god rehabilitering.

Virkemidlene er på to nivå;

–        Individ

–        System

For individet gjelder at alle pasienter skal ha en individuell plan og koordinator på sykehus. Kreftpasientene faller ofte ut, og mange har ingen individuell plan. Klageordning følger med koordinator og helsearbeidere skal informere om individuell plan.

Det skal på systemnivå – både på sykehus og i kommunen – være koordinerende enhet og samarbeidsavtaler mellom kommune og sykehus. Det skal finnes en oversikt over tiltak for aktuell pasient. Koordinerende enhet er kontaktpunkt mellom kommune og sykehus.

Det er lover og forskrifter om at kommunene innenfor rimelig tidsfrist skal ordne en individuell plan og koordinator for pasientene.

 

Andre tema var: brukerrepresentantene som «vaktbikkjer» for påvirkningsarbeidet

Lovgrunnlaget for rehabiliteringen etter samhandlingsreformen er sendt som oppdragsdokumenter til helseforetakene. Et slikt dokument er kommando fra helseministeren til helseforetakene (én av de fire helseregionene i Norge)

Lurer du på hva et oppdragsdokument er, og om det er sendt til din helseregion, se her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/oppdragsdok.html?id=115231

 

Man skal ha kreftbehandling innen 20 dager. Dette er hjemlet i oppdragsdokumentene og er bindende for helseforetakene. Disse har en annen status enn høringer, som ikke er bindende, men om er anbefalinger for myndigheter og helseforetak.

Tellingen av behandlingstidens frist gjøres forskjellig. Det telles f. eks noen steder fra henvisning fra fastlege til man første gang møter en spesialist, og fra henvisningen fra fastlege til første samtale på behandlende sykehus.

Reglen er ikke klar, men er ved normal tolkning at man skal telle fra henvisning fra fastlege til behandling starter.

Når man er på sykehus, skal kontaktperson utpekes for pasienten. Kontaktpersonen skal koordinere for pasienten. En kontaktperson kan være sykepleier, lege, fysioterapeut eller sosionom. Alt dette skal være på plass 31.12. 2012.

Brukerrepresentantene skal se om HF følger opp oppdragsdokumentene fra Helseministeren.

Last ned teksten som pdf her.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Følg oss på